Telefon: 97 56 46 77​

Specialister i dørplader, fyldinger 

samt bukning af aluminiumsplader

Salgs- og leveringsbetingelser hos Partas

1. Anvendelse og aftalegrundlag

Disse betingelser er gældende for alle tilbud, ordrer og aftaler om leverancer fra PARTAS, CVR-nr. 11567436, Ørnevej 8, 7860 Spøttrup (”PARTAS”) suppleret af de til enhver tid gældende ”Guidelines, door blanks and panels” om håndtering, anvendelse og overfladebehandling af PARTAS produkter (”PARTAS Guidelines”) og Almindelige betingelser for Arbejder og Leverancer i Bygge- og Anlægsvirksomhed af 1992 (”AB92”). Ved fortolkning gælder PARTAS’ ordrebekræftelse, disse salgs- og leveringsbetingelser, PARTAS Guidelines og AB92 i den anførte prioritetsorden.

2. Indgåelse af aftaler

PARTAS udsteder ordrebekræftelser for alle ordrer. Når ordrebekræftelse er udstedt, anses en bindende aftale for indgået. Kunden er forpligtet til nøje at kontrollere ordrebekræftelsen. Måtte der være fejl i ordrebekræftelsen, skal kunden fremsætte indsigelse herimod senest på det i ordrebekræftelsen anførte tidspunkt, eller, såfremt intet tidspunkt er anført, senest dagen efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, idet ordrebekræftelsen, herunder aftalen om levering af de i ordrebekræftelsen anførte produkter, i modsat fald er bindende, og ordren vil blive sat i produktion. PARTAS bærer således intet ansvar for evt. fejl i ordrebekræftelsen, herunder for så vidt angår produktangivelser, typer, mål, farver eller i øvrigt. En ordre, som er modtaget af PARTAS som elektronisk fil, er bindende for kunden også uden PARTAS’ ordrebekræftelse, og kunden kan derfor ikke efterfølgende rette i ordren, idet ordren straks sættes i produktion.

PARTAS bærer intet ansvar for, at produkter kan anvendes som forudsat af kunden eller i øvrigt har bestemte egenskaber, kvaliteter eller anvendelighed, medmindre det udtrykkeligt fremgår af disse salgs- og leveringsbetingelser, eller PARTAS udtrykkeligt skriftligt har indestået herfor.

3. Leveringsbetingelser og leveringstid

Levering og risikoovergang sker ab PARTAS fabrik på jorden, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.

Uanset PARTAS måtte arrangere transport, bærer kunden den fulde risiko for leverancen under transport regnet fra påbegyndelsen af læsning. Dette gælder, uanset PARTAS tager del i læsningen. Det påhviler kunden at sørge for forsikring af leverancen under transport.

Leveringstiden fremgår af PARTAS’ ordrebekræftelse. Leveringstider er vejledende og er ikke bindende for PARTAS, medmindre dette udtrykkeligt er aftalt skriftligt. PARTAS forbeholder sig retten til at foretage delleverancer.

4. Priser, betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse

Prisen gælder for de i ordrebekræftelsen anførte produkter, og PARTAS forbeholder sig retten til at fakturere kunden for enhver leverance eller anden leveret ydelse, som ikke udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen.

Købesummen forfalder, med mindre andet fremgår af PARTAS’ ordre-bekræftelse, til betaling straks ved levering. Ved forsinket betaling er PARTAS berettiget til at beregne sig renter med den til enhver tid af PARTAS fastsatte morarentesats, p.t. 2 % pr. måned.

Kunden er uberettiget til at tilbageholde betaling eller foretage modregning i købesummen.

PARTAS er, selv om PARTAS ikke har taget konkret forbehold herom, berettiget til når som helst at forlange, at kunden inden for fem (5) arbejdsdage stiller en efter PARTAS’ vurdering betryggende sikkerhed for kundens fulde betalingsforpligtelse inkl. evt. moms og er berettiget til, indtil sådan sikkerhed er stillet, at undlade at producere ordren eller holde leverancen tilbage.

5. Ansvar for forsinkelse

I tilfælde af overskridelse af den angivne leveringstid med mere end ti (10) arbejdsdage, er kunden, såfremt overskridelsen er til betydelig ulempe for kunden, berettiget til skriftligt over for PARTAS at kræve levering og fastsætte en ny frist for levering. Fristen, som under ingen omstændigheder må være kortere end fem (5) arbejdsdage, skal være rimelig under hensyntagen til den allerede indtrufne forsinkelse og årsagen hertil. Såfremt PARTAS herefter undlader at foretage rimelige foranstaltninger til at sikre levering inden for den fastsatte frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen for så vidt angår den forsinkede leverance og kræve erstatning.

PARTAS’ ansvar for forsinkelse er begrænset til fakturaværdien af den forsinkede leverance eller delleverance.

6. Ansvar for mangler

PARTAS’ ansvar for mangler som følge af fabrikations- eller materialefejl, herunder kastninger og limningsfejl, ophører fem (5) år efter aflevering af det byggeri, hvori leverancen indgår, dog senest seks (6) fra PARTAS’ levering ved leverancer til lager, forarbejdning eller videresalg.

Reklamation for synlige mangler skal ske skriftligt ved kundens modtagelse af leverancen og under ingen omstændigheder senere end fem (5) arbejdsdage 

​efter levering, og inden påbegyndt bearbejdning af varen. For skjulte mangler skal reklamation ske senest ti (10) arbejdsdage efter, at kunden opdagede eller burde have opdaget manglen. Ved senere reklamation mister kunden retten til at gøre mangelkrav gældende.

PARTAS hæfter ikke for mangler eller skader, herunder skævheder, skader, revner i fineren o.lign., som er forårsaget (1) af kunden, (2) ved fejlagtig montage, (3) ved manglende eller utilstrækkelig vedligeholdelse (4) under transport, (5) ved fejlagtig opbevaring eller håndtering af leverancen, (6) ved kundens forarbejdning eller montage af leverancen, eller (7) ved påvirkning af vejrforhold, sollys eller fugt.

PARTAS påtager sig intet ansvar for; (1) fyldinger som leveres ubehandlet fra PARTAS, herunder massive fyldinger i fyr/mahogni/eg, frisede mdf fyldinger, fyldinger med glasudskæring, og finerede fyldinger, (2) revner i trælameller i massive fyldinger i fyr/mahogni/eg (kun garanti på revner i limfuge mellem trælameller), (3) frisede fyldinger i fyr/mahogni/eg som er større end 400 mm i bredden, (5) krumning på fyldinger over 1500 mm i højden eller bredden, hvis de er uden aluminiumsindlæg, (6) hvis lakoverfladen er brudt eller beskadiget, (7) mindre finerrevner og naturlig variation i struktur i finerede fyldinger, (8) krumning på dørplader monteret med et-punkt-lås, (9) fyrfineren på fyr dørplader, idet der uvægerligt vil opstå revner og brud i fineren som følge af hurtig udtørring, og (10) dørplader og fyldinger, som ikke er malede inden montering, Der henvises i øvrigt til gældende PARTAS Guidelines.

I tilfælde af berettiget reklamation inden for reklamationsperioden er PARTAS’ ansvar begrænset til vederlagsfri levering af et nyt tilsvarende produkt. PARTAS er dog berettiget til i stedet at udbedre mangler, såfremt PARTAS vurderer, at udbedring kan ske på forsvarlig måde. PARTAS dækker ikke omkostninger ved afmontering af det gamle produkt, forarbejdning af nyt produkt, montering af nyt produkt eller lignende omkostninger. For dørplader yder PARTAS dog en kompensation på kr. 1.000 (ekskl. moms) pr. dør, såfremt kunden dokumenterer, at døren er leveret og monteret, og at kunden ikke har eller burde have opdaget manglen inden videre levering. PARTAS yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.

Kunden kan alene påberåbe sig rettigheder, som udtrykkeligt fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, men kan ikke i øvrigt gøre rettigheder gældende mod PARTAS i anledning af mangler ved PARTAS’ produkt.

7. Produktansvar

Sker der, som følge af en defekt ved PARTAS’ produkt, personskade eller skade på forbrugerting, er PARTAS ansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler, herunder den til enhver tid gældende lov om produktansvar. Er der tale om erhvervstingskade, er PARTAS’ erstatningsansvar begrænset til et beløb svarende til fakturaværdien af PARTAS’ mangelfulde produkt.

PARTAS fraskriver sig ethvert ulovhjemlet produktansvar baseret på retspraksis.

8. Generelle ansvarsbegrænsninger

PARTAS kan aldrig (hverken ved forsinkelse, ved mangler eller i øvrigt) gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

PARTAS kan i ingen tilfælde drages til ansvar for tab som følge af mangler, forsinkelser eller andre skader/misligholdelse, som skyldes forhold, som PARTAS er uden indflydelse på, herunder krig, terror, hærværk, ildsvåde, blokader, importrestriktioner, eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder eller lignende.

De i nærværende betingelser anførte begrænsninger i PARTAS’ erstatningsansvar finder ikke anvendelse, såfremt kundens tab er opstået som følge af PARTAS’ forsætlige eller groft uagtsomme forhold.

9. Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver PARTAS’ ejendom, indtil den fulde købesum inkl. renter er betalt. Kunden må ikke påbegynde forarbejdning af det leverede, forinden den fulde købesum er betalt. PARTAS er i tilfælde af kundens misligholdelse berettiget til at begære sig indsat i besiddelsen af leverancen og bortsælge leverancen til anden side. Kunden hæfter for evt. tab, som ikke vil blive dækket ved salg til anden side. Standser kunden sine betalinger, kommer kunden under konkursbehandling, indleder forhandlinger om akkord eller moratorium eller erklæres insolvent, er PARTAS ligeledes berettiget til at fordre leverancen udleveret til sig.

10. Lovvalg samt værneting

Syn og skøn vedrørende PARTAS’ leverancer skal udmeldes i henhold til reglerne i AB 92, § 45. Tvister afgøres efter dansk ret endeligt af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, jf. AB 92 § 47.

Dette udelukker dog ikke, at PARTAS til håndhævelse af det i punkt 9 anførte ejendomsforbehold kan anmode den kompetente almindelige domstol om at foranledige PARTAS indsat i besiddelsen af leverancen.

Firmainfo

​Partas

CVR: 11567436 

Kontakt os​

​Telefon: 97 56 46 77

Send e-mail