Telefon: 97 56 46 77​

Specialister i dørplader, fyldinger 

samt bukning af aluminiumsplader

Salgs- og leveringsbetingelser hos Partas A/S​

​1. Aftalegrundlag generelt

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer fra Partas A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt, og går forud for evt. bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers evt. almindelige indkøbsbetingelser m.v.

2. Tilbud, ordrebekræftelse m.v

overensstemmende og rettidig accept ikke er Partas A/S i hænde senest 8 uger fra tilbuddets dato. Såfremt accept fremsendes elektronisk, bærer køber risikoen for, at accepten er tilgængelig hos Partas A/S inden fristens udløb, ligesom acceptens rettidige fremkomst er betinget af, at accepten er

fremsendt i et format, der er læsbart hos Partas A/S. Eventuel aftale er først indgået, når Partas A/S har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. Alle oplysninger om vægt, specifikationer, tekniske data og kapaciteter, der fremgår af kataloger, prospekter, cirkulære, annoncer etc. er omtrentlige og vil kun være bindende for Partas A/S, såfremt tilbuddet eller aftalen direkte henviser til disse. Såfremt der i Partas A/S’s ordrebekræftelse er afvigelser i forhold til tilbuddet, er ordrebekræftelsen gældende for aftalen, medmindre køber reklamerer inden 8 dage. Dog tages der forbehold for fejlskrift m.v..

3. Leveringstider

Leveringsstedet er ab fabrik, medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen. Ønsker køber varen fremsendt, foregår forsendelsen på købers regning og risiko.

Transportforsikring indgår ikke i købesummen og tegnes kun efter særlig anmodning fra køber herom. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Partas A/S, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Såfremt der mellem Partas A/S og køber er fastsat et bestemt leveringstidspunkt (fixkøb), og sker levering på trods heraf for sent, kan køber ikke påberåbe sig forsinkelsen, såfremt denne skyldes begivenheder, som Partas A/S er uden indflydelse på, herunder – men ikke begrænset til – arbejdskonflikter af usædvanlig vejrlig, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder, ind- og udførelsesforbud, katastrofer, usædvanlige prisstigninger, uforudsete offentlige påbud og forbud, forsinkelser fra leverandører, transportører m.v.. Se også punkt 9. Såfremt Partas A/S har forpligtet sig til at transportere varerne til et af køber anvist sted, leveres varerne så nær stedet som muligt, idet der tages forbehold for uegnede tilkørselsforhold m.v. Køber er forpligtet til at have mandskab til rådighed for aflæsning af varerne. Såfremt der på grund af købers forhold opstår ventetid i forbindelse med aflæsning af varerne, er Partas A/S berettiget til at kræve ekstra betaling for fragten samt evt. yderligere omkostninger forbundet med ventetiden.

Såfremt køber ikke er klar til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, er transportøren berettiget – men ikke forpligtet – til at aflæsse varerne på det anviste sted.

Fragtseddel eller tilsvarende dokument anses i den forbindelse for gyldigt bevis for, at varerne er overgivet til køber.

4. Reklamationer og forsinkelsesansvar

I tilfælde af forsinkelse er køber forpligtet til at reklamere straks og skriftligt overfor Partas A/S. Sker dette ikke, er køber uberettiget til at gøre krav gældende i anledning af forsinkelsen. Ved væsentlig forsinkelse er køber berettiget til at hæve aftalen. Såfremt der er aftalt successiv levering, kan køber dog alene hæve aftalen f.s.v. angår den forsinkede delleverancer, medmindre leverancerne har en sådan indbyrdes sammenhæng, at leverancerne ikke lader sig adskille fra hinanden. Ved forsinkelse, der ikke kan betragtes som væsentlig, er Partas A/S berettiget til at foretage efterlevering. I tilfælde af forsinkelse er Partas A/S alene forpligtet til at betale erstatning, såfremt der er handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Erstatningens størrelse er begrænset til fakturaværdien af den forsinkede leverance. Køber kan ikke kræve erstatning for driftstab, tidstab eller andet indirekte tab.

5. Priser, betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse

Prisen gælder for de i ordrebekræftelsen anførte produkter, og Partas A/S forbeholder sig retten til at fakturere kunden for enhver leverance eller anden leveret ydelse, som ikke Udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Partas A/S forbeholder sig ret til regulering af prisen ved ændring af materialepriser, arbejdsløn, valutakurser samt evt. statsindgreb m.v.. Prisen kan således reguleres for de nævnte stigninger i perioden fra aftalens indgåelse til den dag, hvor der faktisk leveres. Køber kan under ingen omstændigheder tilbageholde betalinger eller foretage modregning. Såfremt køber på leveringstidspunktet er i restance med betalinger for tidligere leverancer, eller såfremt køber ikke rettidigt har foretaget forudbetaling/stillet bankgaranti, er Partas A/S efter eget valg uden varsling berettiget til at udskyde levering eller ophæve enhver aftale med køber og har herudover ret til at kræve sit tab erstattet, idet Partas A/S uden dokumentation for særskilt tab ved annullering på grund af købers misligholdelse er berettiget til at afkræve et annulleringsgebyr. Annulleringsgebyret er medmindre andet er skriftligt aftalt i ordrebekræftelsen fastsat til betaling for de timer, der er posteret på leverancen indtil annulleringens modtagelse samt betaling for særskilte indkøb med et tillæg på 15% af indkøbsprisen, og idet Partas A/S medmindre køber ønsker den ufærdige leverance og særskilte indkøbte materialer returneret, vil være berettiget til at destruere leverancen senest 30 dage efter annulleringens modtagelse eller alternativt at søge den afhændet til tredjemand. For individuelt producerede varer er annulleringsgebyret fastsat til 25% af fakturabeløbet ekskl. evt. omkostninger til fragt, toldafgifter m.v..

Partas A/S er – selvom Partas A/S ikke har taget konkret forbehold herom – berettiget til når som helst at forlange, at kunden inden for 5 arbejdsdag stiller en efter Partas A/S’s vurdering betryggende sikkerhed for kundens fulde betalingsforpligtelse inkl. evt. moms og er berettiget til indtil en sådan sikkerhed er stillet at undlade at producere ordren eller holde leverancen tilbage. Købesummen forfalder straks ved levering. Ved forsinket betaling er Partas A/S berettiget til at beregne sig renter med den til enhver tid af Partas A/S fastsatte morarentesats p.t. 2% pr. måned. Betalinger fra køber går først til afvikling af renter. Køber kan under ingen omstændigheder tilbageholde betalinger eller foretage modregning.

6. Ejendomsforbehold

Det leverede forbliver Partas A/S’s ejendom indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køber er forpligtet til at tage alle nødvendige forholdsregler for at beskytte Partas A/S’s ejendomsret eller sådanne andre rettigheder

7. Reklamation og mangelsansvar

Partas A/S er forpligtet til at afhjælpe alle mangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling ved at foretage reparation eller udskiftning af det leverede i overensstemmelse med nedenstående.

Partas A/S’s ansvar omfatter kun mangler, som viser sig indenfor 5 år fra

leveringstidspunktet og forudsat, at Partas A/S inden samme frist har modtaget skriftlig reklamation fra køber, vedlagt behørig dokumentation for manglen.

Køber er forpligtet til straks ved leverancens modtagelse og inden ibrugtagning eller implementering i øvrige produkter at undersøge, hvorvidt leverancen for så vidt angår kvalitet og omfang stemmer overens med det aftalte.

Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at gennemgå leverancen og overgive evt. reklamationer til sælger skriftligt senest 8 arbejdsdage efter modtagelsen. Partas garanti bortfalder, såfremt monterings- og behandlingsvejledningen ikke følges. Partas A/S giver ikke garanti på ubehandlede produkter.​

Såfremt køberen ikke skriftligt underretter Partas A/S om en mangel indenfor de frister, som er angivet i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. Efter at have modtaget skriftlig meddelelse fra køber i h.t. ovenstående, skal Partas A/S afhjælpe manglen uden ugrundet ophold. Partas A/S skal selv bære omkostningerne herved. Partas A/S bestemmer hvorledes afhjælpnings- foranstaltningerne gennemføres, idet Partas A/S dog må sikre sig, at afhjælpningen ikke forvolder køberen uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

Partas A/S’s ansvar omfatter ikke fejl/mangler, opstået i materiale, som er tilvejebragt af køber eller i konstruktioner, der er foreskrevet eller specificeret af denne. Partas A/S’s ansvar for mangler er betinget af, at leverancen anvendes korrekt. Partas A/S’s ansvar omfatter i særdeleshed ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af køber eller tredjemand, ændringer i leverancen, som ikke er foretaget med Partas A/S’ s skriftlige samtykke, eller reparationer som køber eller tredjemand har udført på mangelfuld måde. Partas A/S er ikke erstatningsansvarlig for noget økonomisk tab som evt. mangler måtte forårsage, inkl. men ikke begrænset til skade på fast ejendom, driftstab, tabt fortjeneste, følgeskader eller andet indirekte tab. Såfremt de leverede varer ikke har været opbevaret/anvendt som forudsættes i overensstemmelse med anvisninger fra Partas A/S, mister køber sig ret til at reklamere.

Partas A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Partas A/S ansvar omfatter ikke mangler, der er forårsaget af normal slidtage eller forringelse. Partas A/S bærer ikke ansvaret for produktets egnethed til bestemte formål.

Partas A/S’s efterfølgende rådgivning i forbindelse med købers henvendelse er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og Partas A/S påtager sig således ikke noget særskilt ansvar herfor. Partas A/S er alene forpligtet til at betale erstatning som følge af mangler, såfremt der er handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Erstatningens størrelse er begrænset til fakturaværdien af den mangelfulde leverance.​

8. Produktansvar

Partas A/S’s produktansvar reguleres af lov om produktansvar med de indskrænkninger, der følger nedenfor.

Partas A/S er ikke ansvarlig for produktansvarsskader, der rammer selve det leverede produkt. Partas A/S er ej heller erstatningsansvarlig for produktionsskader, der kan henregnes under kategorien erhvervstingsskade, der opstår, mens produkterne er i købers besiddelse. Partas A/S er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber eller på produkter, hvori Partas A/S’s produkter indgår som delprodukt. Partas A/S er ikke ansvarlig, hvis det bevises, at Partas A/S ikke har bragt produktet i omsætning, at produktet af Partas A/S hverken er fremstillet, frembragt, indsamlet eller bragt i omsætning som led i erhvervsvirksomhed. At defekten skyldes, at produktet skal være i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af offentlig myndighed eller at det på grundlag af den videnskabelige og tekniske viden på det tidspunkt, da produktet blev bragt i omsætning ikke var muligt at opdage defekten. Partas A/S er ikke ansvarlig, hvis det må antages, at den defekt, der har forvoldt skaden, ikke var tilstede på det tidspunkt, hvor produktet blev bragt i omsætning. I den udstrækning Partas A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Partas A/S skadesløs i det omfang Partas A/S’s ansvar er begrænset i h.t. de foregående afsnit. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i h.t. dette punkt, skal denne part straks skriftligt underrette den anden herom.

9. Force Majeure og Ansvarsfrihed

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, så som brand, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, myndighedsforbud, embargo, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, kassation af større arbejder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse fra leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller forhold Partas A/S i øvrigt ikke kunne have forudset i forbindelse med aftalens indgåelse.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund som nævnt i ovennævnte punkt straks skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør. Hvis nogen af ovennævnte omstændigheder, som hindrer aftalens rette opfyldelse,

vedvarer i 6 måneder, har Partas A/S ret til at hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til køber og uden først at indhente rettens tilladelse.​

10. Brugsvejledninger m.v

Køber opfordres til nøje at følge anvisninger i brugsvejledninger, vedligeholdelsesvejledninger m.v., der måtte være leveret sammen med varen. Partas A/S kan ikke gøres ansvarlig for fejlagtige informationer m.v., herunder informationen i brugsvejledninger m.v. fra Partas A/S’s leverandører. Såfremt der ikke med varen medfølger brugsvejledninger, vedligeholdelsesvejledninger m.v., er køber forpligtet til selv at indhente de fornødne oplysninger, der er nødvendige for at kunne anvende varen korrekt.

11. Tvister og lovvalg

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres ved Retten i Viborg. Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne dels i relation til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser og dels i relation til parternes samhandel i øvrigt, afgøres i øvrigt efter danske retsregler, medmindre forholdet er reguleret i nærværende salgs- og leveringsbetingelser samt parternes aftalegrundlag i øvrigt.​

Firmainfo

​Partas A/S

CVR: 73685311

Kontakt os​

​Telefon: 97 56 46 77

Send e-mail